Newsletter

Polityka Prywatności

 1. Operatorem serwisu Kurencja.com (dalej: Serwis) jest Net Value sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 30-381 Kraków, Osiedle Srebrne Uroczysko 22, NIP: 6762490454, REGON: 362020568, KRS: 0000566328, kapitał zakładowy 20 tys. zł (Dalej: Operator)
 2. Część Użytkowników Serwisu (dalej: Użytkownicy, Użytkownik), zapisująca się do newslettera Serwisu powierza Operatorowi swoje dane osobowe, wyłącznie: imię/pseudonim, adres email (dalej: Dane Osobowe). Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)
 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora w celu: marketingu produktów lub usług własnych i partnerów zewnętrznych, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przy czym Operator nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom Danych Osobowych.
 4. Przetwarzanie Danych Osobowych ma miejsce do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, w tym także wypisania się z subsrypcji newlettera Serwisu.
 5. Każdy Użytkownik zapisujący się do Newslettera może w każdym czasie dokonywać wglądu w swoje Dane Osobowe powierzone Operatorowi, może je zmieniać, albo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych, zrezygnować z subskrypcji newslettera.
 6. Powierzenie przetwarzania Danych Osobowych zostaje zawarte na czas obsługi Użytkownika, tj. korzystania z Serwisu, subskrypcji newlettera.
 7. Podanie Danych Osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i wymaga wyrażenia przez nich aktywnej zgody podczas zapisywania się do newslettera Serwisu.
 8. Operator nie dokonuje profilowania Danych Osobowych rozumianego jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej Użytkownika, wiarygodności, zachowania oraz lokalizacji. Dane Osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 9. Operator stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać Serwis i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników Serwisu jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników Internetu z Serwisu.
 10. Operator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją infrastrukturą techniczną Serwisu. Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie) i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. 
 11. Dane Osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.
 12. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych przez Użytkownika Danych Osobowych Operator, bez zbędnej zwłoki, od wykrycia naruszenia, zgłasza je Użytkownikowi.
 13. Każdy Użytkownik, ktory ma pytania dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Operatora, może skontaktować się z Operatorem, pisząc na adres email daneosobowe (at) netvalue.pl skontaktować się z wyznaczonym przez Operatora inspektorem ochrony danych, wykorzystując następujące dane kontaktowe: Inspektor Ochrony Danych Net Value sp. z o.o. 30-381 Kraków, Osiedle Srebrne Uroczysko 22. Użytkownik może również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez Operatora Danych Osobowych.